06 - 4668 9690 info@chi-balans.nl
Algemene Voorwaarden van Chi-balans Happy Mind coaching

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten c.q. diensten van Chi-balans Happy Mind coaching. Met het aangaan van een behandeling, sessie of andere dienst van mijn praktijk gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Waar in de tekst behandeling/sessie staat vermeld, geldt dit tevens voor alle andere diensten van mijn praktijk.

1. Een behandeling/sessie is alleen mogelijk op afspraak.

2. De actuele kosten voor een behandeling/sessie staan vermeld op  www.chi-balans.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.

3. Betaling dient na iedere behandeling/sessie contant te worden voldaan. De factuur wordt per  e-mail nagezonden. Indien vooraf is overeengekomen dat er op rekening betaald wordt, dient u de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij er in termijnen wordt betaald. Dan worden de termijnen en termijnbedragen op de factuur vermeld.

4. Een afspraak kunt u tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Bij annulering binnen 24 uur behoud ik me het recht voor de kosten van de sessie in rekening te brengen.

5. De met Chi-balans overeengekomen behandeling leidt voor Chi-balans tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Ik zal u naar beste inzicht en vermogen begeleiden. U zult op een integere en zinvolle manier bij gestaan worden in uw persoonlijk proces, waarbij ik gebruik maak van mijn kennis. In overleg bepalen we de behandelwijze. Als ik het idee heb dat ik u niet verder kan helpen, zal ik u aanraden iemand anders te raadplegen. In het geval van medische kwesties zal ik u altijd doorverwijzen naar een arts.

6. Voor zover Chi-balans voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de cliënt, is Chi-balans uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.

7. Een behandeling/sessie kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Ik zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts. Een behandeling/sessie kan echter wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandelend arts.

8. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in verband met wettelijke verplichting.

9. Chi-balans is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten). Verdere informatie over de beroepsvereniging vind je op de website https://catcollectief.nl/kwaliteitsgarantie/

10. Mocht er een klacht zijn dan wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen de cliënt en Chi-balans op te lossen.

Officiële klachten  kunnen worden ingediend bij het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.  Per 1 januari 2018 is Chi-balans bij deze instantie aangesloten. Voor informatie kun je terecht op de website Gatgeschillen. Het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is een geschilleninstantie die opgericht is door kenners van het veld in samenwerking met een cliënten organisatie en advocaten met een hart voor de branche. Het GAT is speciaal opgericht en op maat gemaakt voor aanbieders van alternatieve en complementaire zorg. Met het GAT kiest een alternatief therapeut voor professionele zorg op maat. Na het in werking treden van de wet WKKGZ is het voor alternatief genezers in Nederland verplicht om aansluiting te zoeken bij een erkende en onafhankelijke geschillencommissie.
Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van haar betalingsverplichting.

11. Chi-balans sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en direct dan wel indirect ten gevolge van de verkregen behandelingen.

12.Op de overeenkomst tussen Chi-balans en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

In NO-TIME minder stress

 

Ben je ook klaar met al die stress?

Wil je meer rust in je leven en ruimte in je hoofd?

Heb je behoefte aan praktische tips die je

makkelijk kunt toepassen? 

 

Je kunt NU starten.

Vul hieronder je naam en email in

en ontvang de GRATIS tips.

Gelukt. Dankjewel voor het aanvragen.